Zitong Zhan

PhD student

Zitong Zhan is a Ph.D. student at the Department of Computer Science and Engineering (CSE), University at Buffalo (UB). His research interest is SLAM.

Education

 • Ph.D. in Computer Science
  • University at Buffalo (UB), USA
  • 2023 - Present
 • Master of Science in Computer Science
  • University of Illinois at Urbana-Champaign, Champaign, IL
  • Aug. 2021 - Aug. 2023
 • Bachelor of Science in Computer Science and in Mathematics
  • University of Wisconsin - Madison, Madison, WI
  • Aug. 2018 - May 2021

Awards

 • Dean’s Fellowship

Emails

Publications

 • [1]
  Imperative Learning: A Self-supervised Neural-Symbolic Learning Framework for Robot Autonomy.
  Chen Wang, Kaiyi Ji, Junyi Geng, Zhongqiang Ren, Taimeng Fu, Fan Yang, Yifan Guo, Haonan He, Xiangyu Chen, Zitong Zhan, Qiwei Du, Shaoshu Su, Bowen Li, Yuheng Qiu, Yi Du, Qihang Li, Yifan Yang, Xiao Lin, Zhipeng Zhao.
  arXiv preprint arXiv:2406.16087, 2024.

  SAIR Lab Recommended
 • [2]
  iMatching: Imperative Correspondence Learning.
  Zitong Zhan, Dasong Gao, Yun-Jou Lin, Youjie Xia, Chen Wang.
  arXiv preprint arXiv:2312.02141, 2024.

  SAIR Lab Recommended
 • [3]
  PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics.
  Zitong Zhan, Xiangfu Li, Qihang Li, Haonan He, Abhinav Pandey, Haitao Xiao, Yangmengfei Xu, Xiangyu Chen, Kuan Xu, Kun Cao, Zhipeng Zhao, Zihan Wang, Huan Xu, Zihang Fang, Yutian Chen, Wentao Wang, Xu Fang, Yi Du, Tianhao Wu, Xiao Lin, Yuheng Qiu, Fan Yang, Jingnan Shi, Shaoshu Su, Yiren Lu, Taimeng Fu, Karthik Dantu, Jiajun Wu, Lihua Xie, Marco Hutter, Luca Carlone, Sebastian Scherer, Daning Huang, Yaoyu Hu, Junyi Geng, Chen Wang.
  IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) Workshop, 2023.

 • [4]
  Transfer of Representations to Video Label Propagation: Implementation Factors Matter.
  Daniel McKee, Zitong Zhan, Bing Shuai, Davide Modolo, Joseph Tighe, Svetlana Lazebnik.
  arXiv preprint arXiv:2203.05553, 2022.

 • [5]
  Robust Online Video Instance Segmentation with Track Queries.
  Zitong Zhan, Daniel McKee, Svetlana Lazebnik.
  arXiv preprint arXiv:2211.09108, 2022.