Taimeng Fu

PhD student

Taimeng Fu is a Ph.D. student at the Department of Computer Science and Engineering (CSE), University at Buffalo (UB). His research interests lie at the intersection of SLAM Systems and Machine Learning.

Experience

 • Robotics Institute Summer Scholars Program
  • Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA
  • Jun. 2021 - Aug. 2021

Education

 • Ph.D. in Computer Science
  • University at Buffalo (UB), USA
  • 2023 - Present
 • Bachelor of Science in Computer Science and Engineering
  • Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, China
  • Sep. 2019 - June 2023

Awards

 • Presidential Fellowship

Emails

Publications

 • [1]
  iSLAM: Imperative SLAM.
  Taimeng Fu, Shaoshu Su, Yiren Lu, Chen Wang.
  IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L), 2024.

  SAIR Lab Recommended
 • [2]
  PhysORD: A Neuro-Symbolic Approach for Physics-infused Motion Prediction in Off-road Driving.
  Zhipeng Zhao, Bowen Li, Yi Du, Taimeng Fu, Chen Wang.
  arXiv preprint arXiv:2404.01596, 2024.

  SAIR Lab Recommended
 • [3]
  PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics.
  Zitong Zhan, Xiangfu Li, Qihang Li, Haonan He, Abhinav Pandey, Haitao Xiao, Yangmengfei Xu, Xiangyu Chen, Kuan Xu, Kun Cao, Zhipeng Zhao, Zihan Wang, Huan Xu, Zihang Fang, Yutian Chen, Wentao Wang, Xu Fang, Yi Du, Tianhao Wu, Xiao Lin, Yuheng Qiu, Fan Yang, Jingnan Shi, Shaoshu Su, Yiren Lu, Taimeng Fu, Karthik Dantu, Jiajun Wu, Lihua Xie, Marco Hutter, Luca Carlone, Sebastian Scherer, Daning Huang, Yaoyu Hu, Junyi Geng, Chen Wang.
  IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) Workshop, 2023.

 • [4]
  PyPose: A Library for Robot Learning with Physics-based Optimization.
  Chen Wang, Dasong Gao, Kuan Xu, Junyi Geng, Yaoyu Hu, Yuheng Qiu, Bowen Li, Fan Yang, Brady Moon, Abhinav Pandey, Aryan, Jiahe Xu, Tianhao Wu, Haonan He, Daning Huang, Zhongqiang Ren, Shibo Zhao, Taimeng Fu, Pranay Reddy, Xiao Lin, Wenshan Wang, Jingnan Shi, Rajat Talak, Kun Cao, Yi Du, Han Wang, Huai Yu, Shanzhao Wang, Siyu Chen, Ananth Kashyap, Rohan Bandaru, Karthik Dantu, Jiajun Wu, Lihua Xie, Luca Carlone, Marco Hutter, Sebastian Scherer.
  IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.

  SAIR Lab Recommended
 • [5]
  Targetless extrinsic calibration of stereo, thermal, and laser sensors in structured environments.
  Taimeng Fu, Huai Yu, Wen Yang, Yaoyu Hu, Sebastian Scherer.
  IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2022.

 • [6]
  Dense Three-Dimensional Color Reconstruction with data Fusion and Image-Guided Depth Completion for Large-Scale Outdoor Scenes.
  Zixiao Liu, Yuxi Hu, Taimeng Fu, Man-On Pun.
  IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, pp. 3468–3471, 2022.

 • [7]
  3D map reconstruction using a monocular camera for smart cities.
  Yuxi Hu, Taimeng Fu, Guanchong Niu, Zixiao Liu, Man-On Pun.
  The Journal of Supercomputing, vol. 78, no. 14, pp. 16512–16528, 2022.

 • [8]
  Dense 3D Model Reconstruction for Digital City Using Computationally Efficient Multi-View Stereo Networks.
  Yuxi Hu, Zixiao Liu, Taimeng Fu, Man-On Pun.
  IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, pp. 959–962, 2022.