Chen's First Author Publications

I am engaged in publishing high impact papers.

I publish papers in both robotics and computer vision.

 • [1]
  PyPose: A Library for Robot Learning with Physics-based Optimization.
  Chen Wang, Dasong Gao, Kuan Xu, Junyi Geng, Yaoyu Hu, Yuheng Qiu, Bowen Li, Fan Yang, Brady Moon, Abhinav Pandey, Aryan, Jiahe Xu, Tianhao Wu, Haonan He, Daning Huang, Zhongqiang Ren, Shibo Zhao, Taimeng Fu, Pranay Reddy, Xiao Lin, Wenshan Wang, Jingnan Shi, Rajat Talak, Kun Cao, Yi Du, Han Wang, Huai Yu, Shanzhao Wang, Siyu Chen, Ananth Kashyap, Rohan Bandaru, Karthik Dantu, Jiajun Wu, Lihua Xie, Luca Carlone, Marco Hutter, Sebastian Scherer.
  IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.

  SAIR Lab Recommended
 • [2]
  Lifelong Graph Learning.
  Chen Wang, Yuheng Qiu, Dasong Gao, Sebastian Scherer.
  IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022.

  Selected as Oral Presentation (4.2%)
 • [3]
  Unsupervised Online Learning for Robotic Interestingness with Visual Memory.
  Chen Wang, Wenshan Wang, Yuheng Qiu, Yafei Hu, Seungchan Kim, Sebastian Scherer.
  IEEE Transactions on Robotics (TRO), 2021.

 • [4]
  Visual Memorability for Robotic Interestingness via Unsupervised Online Learning.
  Chen Wang, Wenshan Wang, Yuheng Qiu, Yafei Hu, Sebastian Scherer.
  European Conference on Computer Vision (ECCV), pp. 52–68, 2020.

  Selected as Oral Presentation (2%)
 • [5]
  Kervolutional Neural Networks.
  Chen Wang, Jianfei Yang, Lihua Xie, Junsong Yuan.
  IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 31–40, 2019.

  Selected as Oral Presentation (5.6%)
 • [6]
  Kernel Cross-Correlator.
  Chen Wang, Le Zhang, Lihua Xie, Junsong Yuan.
  Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), pp. 4179–4186, 2018.

  SAIR Lab Recommended
 • [7]
  Correlation Flow: Robust Optical Flow Using Kernel Cross-Correlators.
  Chen Wang, Tete Ji, Thien-Minh Nguyen, Lihua Xie.
  2018 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), pp. 836–841, 2018.

 • [8]
  Ultra-Wideband Aided Fast Localization and Mapping System.
  Chen Wang, Handuo Zhang, Thien-Minh Nguyen, Lihua Xie.
  IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), pp. 1602–1609, 2017.

 • [9]
  Non-iterative SLAM.
  Chen Wang, Junsong Yuan, Lihua Xie.
  International Conference on Advanced Robotics (ICAR), pp. 83–90, 2017.

  Best Paper Award in Robotic Planning
 • [10]
  Non-iterative RGB-D-inertial Odometry.
  Chen Wang, Minh-Chung Hoang, Lihua Xie, Junsong Yuan.
  arXiv preprint arXiv:1710.05502, 2017.